Om

Masseskade triage

"pasientsortering ved storulykker og katastrofer"

 

Om Masseskadetriage

 

Masseskadetriage

Masseskadetriage benyttes om triage som utføres ved hendelser der det er et stort antall skadde. Hensikten er å dele inn de skadde i hensiktsmessige grupper etter hvilket behov de har for umiddelbare tiltak og transport. I masseskadetriage benyttes prinsipielt tre grupper av alvorlighet: Rød (akutt), Gul (Haster) og Grønn (Vanlig).

 

Triage.no

Denne nettsiden er en informasjonskilde som i hovedsak baserer seg på Helsedirektoretets publikasjon "Nasjonal Veileder for masseskade-triage" (IS-0380). Formålet er å spre kunnskap om enkle prinsipper og arbeidsmetoder som er viktige i det livreddende redningsarbeidet.

Kom gjerne med kommentarer eller innspill til forebedringer. Epost til webmaster.

 

Viktige avgrensinger

Verken Helsedirektoratets publikasjon eller denne siden omtaler organisering, strategi, ansvar, oppgaver og roller i nødetatene og øvrige redningsressurser sitt skadestedsarbeid. Det vises her til det pågående arbeidet med en oppdatert beskrivelse av helsevesenets organisering på skadested. Det gjøres oppmerksom på at ordene ”akutt”, ”haster” og ”vanlig” som brukes knyttet til prioriteringsgruppene ”rød”, ”gul” og ”grønn” ikke har samme definisjon som når de brukes i norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

 

 

 

 

Eksempler på storulykker der masseskadetriage brukes

 

Nedenfor vises noen eksempler på masseskadesituasjoner der masseskadetriage anvendes

- Maritim katastrofe

- Urban katastrofe

- Stor trafikk ulykke

 

 

 

Triage - Definisjoner

Triage

Triage (fransk ord for sortering) er en arbeidsprosess med hensikt å bestemme prioritering til behandling og transport basert på hvor alvorlig pasientenes medisinske tilstand er. Begrepet oppstod under Napoleonskrigene der franske leger sorterte sårede soldater bak fronten for å identifisere de soldatene som fortsatt hadde stridsevne. I moderne medisinsk sammenheng brukes begrepet om en arbeidsprosess med mål om å sikre at pasientbehandling og transport tilkommer de mest trengende først.

 

Masseskadetriage

Masseskadetriage benyttes om triage som utføres ved hendelser der det er et stort antall skadde. Hensikten er å dele inn de skadde i hensiktsmessige grupper etter hvilket behov de har for umiddelbare tiltak og transport. I masseskadetriage benyttes prinsipielt tre grupper av alvorlighet: Rød

(akutt), Gul (Haster) og Grønn(Vanlig).

 

Hverdagstriage

som brukes på et klassifiseringssystem og/eller prioriteringsystem som er et klinisk verktøy i den daglige drift der helsepersonell vurderer en enkelt pasient. I hverdagstriage prioriteres det ikke ut fra en stor gruppe pasienter, men ordet ”triage” benyttes fordi systemene benytter fargekoder istedenfor navnsetting og fordi de benyttes til å avklare hastegrad for tiltak og transport.asseskadetriage benyttes om triage som utføres ved hendelser der det er et stort antall skadde. Hensikten er å dele inn de skadde i hensiktsmessige grupper etter hvilket behov de har for umiddelbare tiltak og transport. I masseskadetriage benyttes prinsipielt tre grupper av alvorlighet: Rød

(akutt), Gul (Haster) og Grønn(Vanlig).

 

Grovtriage

Den enkleste form for triage som er aktuell ved masseskadesituasjoner eller store ulykker. Hensikten er å gruppere de involverte ut fra deres respons på en verbal kommando. Grovtriage benyttes oftest som innledning før individuell triage og baserer seg på å dele inn menneskemengden i gruppene ”ligger stille”, ”kan ikke gå” og ”går selv”.

 

Individuell triage i masseskadesituasjon

Prioritering av en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

Felttriage

”Field triage”. En form for hverdagstriage som utføres av ambulansepersonell eller primærhelsetjeneste. Ordet benyttes om klassifiserings/prioriteringssystemer som er i daglig bruk i enkelte ambulansetjenester. Eksempler er RETTS, METTS eller MTS. Det prioriteres ikke ut fra en stor gruppe pasienter, men ordet ”triage” benyttes fordi systemene benytter fargekoder istedenfor navn eller andre symboler for de aktuelle prioriteringsgradene.rioritering av en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

Mottakstriage

Engelsk: ”In-hospital triage”. En form for hverdagstriage som utføres av sykepleiere i akuttmottak eller på legevaktsmottak. Ordet benyttes om klassifiserings/prioriteringssystemer som er i daglig bruk i enkelte ambulansetjenester. Eksempler er RETTS, METTS eller MTS. Det prioriteres ikke ut fra en stor gruppe pasienter, men ordet ”triage” benyttes fordi systemene benytter fargekoder istedenfor navn eller andre symboler for de aktuelle prioriteringsgradene. av en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

SALT

Engelsk: “Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport”. En modell som er utarbeidet i USA for å samle de ulike aktørene om et felles system for masseskadetriage. Modellen baseres på kjente ABC-prinsipper og enkle kriterier for prioritering (følbar puls, motorisk komponent av GCS).en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

TAS

Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid. Begrep som er benyttet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse om deres kursprogram for personell i nødetatene. En del av dette kursprogrammet kalles ”TAS-triage” og er en tilpasset versjon av silingsprinsippene som er omtalt i MIMMS.v en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

MIMMS

Major Incident Medical Management and Support. System for strukturering av arbeidsprosesser på skadested, utviklet i Storbritannia. av en stor gruppe skadde basert på en forenklet og meget rask klinisk undersøkelse av hver enkelt person. Ut fra flytskjemaer og/eller tabeller for vitale kliniske parametere angis det en prioriteringsgruppe til den enkelte pasient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS